Đang tải... Vui lòng chờ...

Văn bản pháp luật

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong chứng nhận hợp quy

Biểu phí kiểm định
Biểu phí kiểm định
BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ (Ban hành kèm theo Thông tư số 73 /2014/TT-BTC ngày 30 / 5 /2014)

Thủ tục làm kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu
Dưới đây là thủ tục để đăng ký và thực hiện kiểm tra áp dụng cho hình thức kiểm tra toàn bộ lô hàng tại bến đến. Đối với các hình thức kiểm tra khác xin tham khảo quy định tại Quyết định số 08/2006/QĐ-BLĐTBXH

Hồ sơ công bố hợp quy
Hồ sơ công bố hợp quy
Hồ sơ công bố chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Quy chuẩn 16 Bộ xây dựng
Quy chuẩn 16 Bộ xây dựng
QCVN 16: 2014/BXD do Viện Vật liệu xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học Công nghệ thẩm duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Hotline