Đang tải... Vui lòng chờ...

Năng lực pháp lý

Các văn bản pháp lý khác được các Bộ ngành chủ quản cấp cho Vinacontrol Cert như sau:

o   Ngày 07/04/2010 được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực chứng nhận hệ thống quản lý số 382/TĐC-HCHQ phù hợp với quy định hiện hành của Bộ Khoa học và Công nghệ.

o   Ngày 27/12/2011 được Văn phòng Công nhận Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Chứng chỉ Công nhận đủ năng lực thực hiện chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17021:2006.

o   Ngày 30/7/2012 được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực chứng nhận đối với hệ thống chứng nhận sản phẩm, hàng hóa số 1239/TĐC-HCHQ phù hợp với quy định hiện hành của Bộ Khoa học và Công nghệ.

o   Ngày 09/09/2011 được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ định tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

o   Ngày 04/9/2012 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định là Vinacontrol Cert là tổ chức chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi.

o   Ngày 25/4/2013, Bộ Xây dựng ra quyết định số 433/QĐ-BXD chỉ định Vinacontrol Cert là Tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm Vật liệu xây dựng phù hợp Quy chuẩn quốc gia QCVN 16/2011/BXD.

o   Ngày 28/6/2013, Văn phòng Công nhận Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Chứng chỉ Công nhận đủ năng lực thực hiện chứng nhận 02 hệ thống: Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm (HACCP và ISO 22000) và Chứng nhận sản phẩm/ hàng hóa theo yêu cầu của các tiêu chuẩn tương ứng ISO/TS 22003:2007 và ISO/IEC Guide 65:1996.

o   Ngày 22/01/2014, Cục An toàn Lao động thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã chỉ định Vinacontrol Cert là tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa (máy móc, thiết bị) có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ bằng quyết định số 05/QĐ-ATLĐ.


Với bề dày kinh nghiệm và dịch vụ gắn liền với chất lượng, uy tín, độc lập, khách quan; Vinacontrol Cert đã chứng nhận, kiểm định và đào tạo cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp đạt được các tiêu chuẩn Quốc gia, Quốc tế, khu vực và áp dụng những tiêu chuẩn ấy một cách hiệu quả nhất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.

In văn bản

Hotline