Đang tải... Vui lòng chờ...
Sắp xếp theo:

ISO 18001

OHSAS 18001:2007 được ban hành vào ngày 1 tháng 7 năm 2007 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001:1999. OHSAS 18001 cung cấp các yêu cầu về an tòan sức khỏe nghề nghiệp bao gồm việc phù hợp với luật pháp áp dụng cho hoạt động của bạn và các mối nguy đã được tổ chức xác nhận.
Tiêu chuẩn này được áp dụng cho tất cả các tổ chức mong muốn loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro cho nhân viên hoặc những nhà đầu tư khác mà có thể rơi vào rủi ro an tòan sức khỏe nghề nghiệp với các hoạt động của họ.

 


Các tổ chức áp dụng hệ thống OHSAS 18001 có trách nhiệm và quyền hạn được xác định rõ ràng, có các mục tiêu để cải tiến, với kết quả đo lường đựợc và phương pháp được xây dựng để đánh giá rủi ro. Điều này bao gồm theo dõi việc thiếu khả năng quản lý an toàn sức khỏe, đánh giá hoạt động và xem xét chính sách và mục tiêu.

• Nhận diện mối nguy, kiểm soát việc xác định và đánh giá rủi ro
• Yêu cầu luật pháp và các yêu cầu khác
• Các chương trình OHS và Mục tiêu
• Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm, giải trình và quyền hạn.
• Năng lực, đào tạo và nhận thức
• Giao tiếp, tham gia và tư vấn.
• Kiểm soát thực hiện
• Chuẩn bị và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.
• Đo lường, giám sát và cải tiến việc thực hiện

Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 Phiên bản mới này phù hợp hơn với các tiêu chuẩn ISO 9001:2000 ( hay ISO 9001: 2008)  và ISO 14001:2004, với cấu trúc các điều khoản hầu hết theo ISO 14001:2004. Ưu điểm này sẽ khuyến khích việc tích hợp các hệ thống quản lý của một tổ chức như ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001..vv

Để được tư vấn vui lòng gọi: 0936.198.789

Hotline